သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Sunday, October 18, 2009

ဘဝဆိုတာ......................................................

လက္လမ္းမွီသမွ် ဘဝအေၾကာင္းမ်ားကို အမွတ္တယအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သင္ခန္းစာယူရန္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေရးသားေဖၚျပသြားပါမည္။

No comments: