သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Tuesday, January 8, 2013

Here I am ...

 
Here I am...this is me
There's no where else on Earth I'd rather be
Here I am... it's just me and you
And tonight.. we make our dreams come true

It's a new world ...it's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day... it 's a new plan
I've been waiting for you ...

Here I am ~~~

Here we are ... we've just begun
And after all this time our time has come
Ya ~~~ here we are.. still goin' strong
Right here in the place where we belong

It's a new world ...it's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day... it 's a new plan

I've been waiting for you ...

Here I am ~~~

Here I am ~~~

   waiting for you  ...

Here I am ... this is me
There's no where else on Earth I'd rather be
Here I am... it's just me and you
And tonight.. we make our dreams ..come true

It's a new world ... it's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day... it 's a new plan
I've been waiting for you ...

It's a new world ... it's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day... it 's a new plan
I've been waiting for you ...

Here I am ~~~

Here I am ~~~

Here I am next to you

And suddenly the world is all brand new

Here I am~~~

Here I am~~~

Where I'm gonna stay
Now there's nothing' standing in our way


Here I am~~~

2 comments:

ဘုန္း ၂ ေတာက္ said...

ဒီက ေစာင့္ေနသူ...အုိး...ဒီကေစာင့္ေနသူ...

ခ်မ္းေျမ႕ပါေစ...

စကားမစပ္ ႏွစ္သစ္မွာ လင့္သစ္ကေလး ေျပာင္းသြားဘီဆုိတဲ့အေႀကာင္း...

Anonymous said...

ခ်စ္စရာေလး..
so cute
here i am..
come on baby .. ;)