သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Monday, February 8, 2010

Definitations of a good friend from A to Z.....

Friend ( သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ)
A - Accepts you as you are.
သင့္ကုိ အရွိအတုိင္းလက္ခံသူ။

B - Believes in ''you'' .
သင့္ကုိ ယုံၾကည္သူ။

C - Calls you just to say ''HI'' .
"ေနေကာင္းရဲ႕လား"ဟုမၾကာခဏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သသူ။

D - Doesn't give up on you.
သုံးလုိ႕မရပါဘူးဟု စြန္႕ပယ္မပစ္တတ္သူ။

E - Envisions the whole of you (even the unfinished parts)
သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံး (မၿပီးေသးေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအပါအ၀င္)ကုိ မွန္းေမွ်ာ္ပီတိျဖစ္ေနသူ။

F - Forgives your mistakes.
သင့္အမွားမ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္တတ္သူ။

G - Gives unconditionally.
ျခြင္းခ်က္မရွိေသာ ေမတၱာေစတနာကုိ ေပးတတ္သူ။

H - Helps you.
ကူညီေဖးမသူ။

I - Invites you over.
ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိဖိတ္ေခၚတတ္သူ။

J - Just ''be'' with you.
သင္ႏွင့္အတူရွိေနတာကုိ ေက်နပ္သူ။

K - Keeps you close at heart.
လွဳိက္လွဲပြင့္လင္းစြာ ခင္မင္သူ။

L - Loves you for who you are.
ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမပါေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ခ်စ္ခင္သူ။

M - Makes a difference in your life.
သင့္ဘ၀မွာ သူရွိေနသည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသူ။

N - Never judges.
အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းမျပဳသူ။

O - Offer support.
သင့္ဘက္မွ ရပ္တည္ေထာက္ခံေပးမည့္သူ။

P - Picks you up.
၀မ္းနည္းအားငယ္ျခင္းကုိ ေျဖသိမ့္ေပးမည့္သူ။

Q - Quiets you fears.
ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ကုိ ေျပေပ်ာက္ေစသူ။

R - Raises your spirits.
စိက္ဓာတ္ျမွင့္ေပးသူ။

S - Says nice things about you.
သင့္ရဲ႕ေကာင္းကြက္ေလးမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေျပာသည့္သူ။

T - Tells you truth when you need to hear it.
သင့္ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္နားေထာင္ပါက အမွန္ကုိေျပာမည့္သူ။

U - Understand you.
သင့္ကုိ နားလည္သူ။

V - Values you.
သင့္ကုိ တန္ဖုိးထားသူ။

W - Walks beside you.
သင့္နားမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေပးမည့္သူ။

X - Xplains thing you don't understand.
သင္နားလည္လာသည္အထိ ရွင္းျပေပးမည့္သူ။

Y - Yells when you won't listen.
သူ႕စကားကုိ နားမေထာင္ပါက ေအာ္တတ္သူ။

Z - Zaps you back to reality.
သင့္အားအမွန္တရားဘက္သုိ႔ပုိ႕ေဆာင္ေပးမည့္သူ။

No comments: