သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Friday, December 25, 2009

It's not difficult to make a woman happy. A man only needs to be:

1. a friend
2. a companion
3. a lover
4. a brother
5. a father
6. a master
7. a chef
8. an electrician
9. a carpenter
10. a plumber 
11. a mechanic
12. a decorator
13. a stylist
14. a sexologist
15. a gynecologist
16. a psychologist
17. a pest exterminator
18. a psychiatrist
19. a healer
20. a good listener
21. an organizer
22. a good father
23. very clean
24. sympathetic
25. athletic
26. warm
27. attentive
28. gallant
29. intelligent
30. funny
31. creative
32. tender
33. strong
34. understanding
35. tolerant
36. prudent
37. ambitious
38. capable
39. courageous
40. determined
41. true
42. dependable
43. passionate
44. compassionate
 
 WITHOUT FORGETTING TO: 
 45. give her compliments regularly
 46. love shopping

 47. be honest
 48. be very rich

 49. not stress her out
 50. not look at other girls


 AND AT THE SAME TIME, YOU MUST ALSO:
 51. give her lots of attention, but expect little yourself 
 53. give her lots of space, never worrying about where she goes
 52. give her lots of time, especially time for herself
 
 IT IS VERY IMPORTANT: 
54. Never to forget:
 * birthdays
 * anniversaries
 * arrangements she makes

 HOW TO MAKE A MAN HAPPY  
 1. Show up naked
 2. Bring food and beer
 3. Hand over the remote.No comments: