သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Friday, January 1, 2010

I told Buddha...!I told Buddha: Let all my friends be healthy and happy forever...!
ကၽြႏု္ပ္ း အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံး ထာ၀ရ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Buddha said: But for 4 days only....!
ဗုဒၶ း ေလးရက္သာျဖစ္ႏိုင္မယ္။

I said: Yes, let them be a Spring Day, Summer Day, Autumn Day, and Winter Day.
ကၽြႏု္ပ္ း ရပါတယ္အရွင္ဘုရား ေႏြဦးရက္မ်ား ေႏြရက္မ်ား ေဆာင္းဦးရက္မ်ား ေဆာင္းတြင္းရက္မ်ား ျဖစ္ရင္ရပါျပီ။

Buddha said: 3 days.
ဗုဒၶ း ၃ရက္ပဲရမယ္။

I said: Yes, Yesterday, Today and Tomorrow.
ကၽြႏု္ပ္ း တင္ပါ အရွင္ဘုရား။ မေန႔ကနဲ႔ ဒီေန႔၊ မနက္ျဖန္တိုင္းျဖစ္ရပါလုိ၏။

Buddha said: No, 2 days!
ဗုဒၶ : မရဘူး။ ၂ရက္ပဲေရြး။

I said: Yes, a Bright Day (Daytime) and Dark Day (Night-time) .
ကၽြႏု္ပ္ း ရပါတယ္ဘုရား။ မနက္အလင္းေရာင္ရတဲ့ေန႕ေတြနဲ႕ ညဖက္အလင္းေရာင္ ေကာင္းေကာင္း မရတဲ့ေန႕ေတြျဖစ္ရင္ရပါတယ္။

Buddha said: No, just 1 day!
ဗုဒၶ း မရဘူး။ ၁ခု ပဲျဖစ္ႏိုင္မယ္။

I said: Yes!
ကၽြႏု္ပ္ : တင္ပါဘုရား။

Buddha asked: Which day?
ဗုဒၶ း ဘယ္ေန႕လုိခ်င္လဲ။

I said: Every Day in the living years of all my friends!
ကၽြႏု္ပ္ း တပည့္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံး အသက္ရွင္ေနေသာ ေန႕တိုင္းပါဘုရား။

Buddha laughed, and said: All your friends will be healthy and happy Every Day!
ဗုဒၶက ရယ္လ်က္ ေျပာပါတယ္။ သင္၏သူငယ္ခ်င္း အားလုံးေန႔တိုင္း က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

Send this to your friends and bless them with good health and happiness...
ဒီစာကိုသင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံသုိ႕ ပုိ႕၍ သူတုိ႕အား ထာ၀ရ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစ။

Pass on the warmth despite the ever-changing weather...
P.S. Buddha said Good friends must keep in contact!

No comments: