သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Monday, January 25, 2010

Mr Postman!

ဘာကို ေျပာျပခ်င္တာလဲဆိုတာ သီခ်င္းစာသားေတြက က်မကုိယ္စား ေျပာျပေနၾကပါလိမ့္မယ္၊
(Stop )
Oh yes, wait a minute
Mr Postman

( Wait )
Wait Mr Postman
(*) Please Mr Postman look and see
( Oh yeah )
If there's a letter in your bag for me
( Please, Please, Mr Postman )
Why's it takin' such a long time
( Oh yeah )
For me to hear from that boy of mine
There must be
Some word today
From my boyfriend (from my husband)
So far away
Please Mr Postman
Look and see
If there's a letter
A letter for me
I've been standin' here
Waitin' Mr Postman
So patiently
For just a card
Or just a letter
Sayin' he's returning'
Home to me
Repeat (*)
So many days
You passed me by
See the tears
Standin' in my eyes
You didn't stop
To make me feel better
By leavin' me
A card or a letter
Repeat (*)
( Why don't you check it and see one more time for me you gotta )
Wait a minute, wait a minute...
( Mr Postman )
Mr Postman look and see ( C'mon deliver the letter, the sooner, the better )
Mr PostmanNo comments: